khi báo thuế qua mạng đem lại không ít lợi ích cho cả công ty và cơ
thuế quan, thế nhưng vẫn có một ít công ty thắc mắc, lo lắng và chưa
uy tín 100 phần trăm vào phương pháp kê khai thuế mới này....